Cart

21 tekstów – auto­rem jest Cart.

Im mniej miłości czułem, tym bar­dziej się jej domagałem
Byłem za­bor­czy, wiel­ki i groźny
Szczerząc kły i pot­rząsając łbem wbi­jałem wzrok w od­ległą przyszłość.

Czekałem
Każdą myślą, jak nieważny dla Ciebie jestem
Zat­ru­ty i do szpi­ku kości zbolały. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2015, 22:54

Is­tnienie? Nic więcej jak mrzon­ka na gra­nicy dob­re­go smaku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 marca 2015, 09:35

Przyszłość będzie bo­les­na każdym mi­limet­rem me­gaton in­formac­ji za­lewających świat. Przyszłość będzie bez­kreśnie ciem­na i opat­rzo­na za­kodo­wany­mi liczba­mi, w gra­nicach których będzie is­tniał każdy z nas. Wszys­tkie ele­men­ty egzys­ten­cji dokład­nie ob­liczo­ne i zmie­rzo­ne, każde słowo, uczu­cie, każdy as­pekt po­wielo­ny i sko­piowa­ny. Przyszłość będzie wib­ro­wała wokół bez­na­miętnie i nieludzko chłod­no. Cisza zos­ta­nie zgładzo­na ja­ko pier­wsza – za­mor­do­wana przez elek­tros­ta­tyczne szu­my dźwięków zagłady. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 lutego 2015, 16:34

.

Ca­le mias­to zos­tało otu­lone całunem niekończącej się mgły, której mac­ki wy­pełzały wprost z lo­dowa­tych wód za­lewu. Prze­rażająca roz­piętość ete­rycznych ra­mion za­gar­niała wszys­tko i wszys­tkich wewnątrz, to­piąc be­tono­wego mo­locha w paszczy niena­syco­nej bestii, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 lutego 2015, 11:22

* * *

Kain za­bija Ab­la, Kain będzie spla­miony krwią. Jest maj, niebo lek­kie od bra­ku chmur, a pro­mienie słoneczne ry­sują co­raz dłuższe dni na po­wie­rzchni Ziemi. Kain pod­no­si z ziemi os­tro za­kończo­ny ka­mień, mierzy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 stycznia 2015, 02:17

Wychodząc na spa­cer zaw­sze siadam na tych sa­mych ław­kach. Od­wie­dzam zna­jome mi od dziec­ka miej­sca. Szu­kam w głowie od­po­wie­dzi ma mi­liony py­tań, które zdają się nie po­siadać pop­rawnych odpowiedzi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 grudnia 2014, 14:57

Prze­bijam skórę mie­dzianym ryl­cem i upuszczam zat­rutą krew do mo­siężnej mi­sy pełnej mo­jej włas­nej nie­chcianej pychy. Przykładam wa­cik, za­ginam rękę, ko­lory wszechświata stają się bar­dziej in­tensyw­ne, wchłaniam je każdym ato­mem swo­jego is­tnienia. Jes­tem częścią tej wiel­kiej sym­fo­nii i drżę je­dynie na myśl, że nie opa­nowałem swo­jej epi­zodycznej ro­li dość dob­rze, że nie dam ra­dy, że krwa­wię na darmo. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 grudnia 2014, 18:29

Szu­kałem swoich sta­rych dróg ale nie mogłem, a raczej nie chcialem ich od­na­leźć. Zniknęły bez­powrot­nie pod war­stwą kurzu i od­real­nionych wes­tchnień.
Da­leki byłem myślą i ser­cem od te­go na co pat­rzyły mo­je oczy, da­leki jak nig­dy w życiu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 listopada 2014, 20:06

* * *

Zaplątałaś mi się w oczach,
w gu­zikach koszu­li
W od­dechu w mowie

Zaplątałaś po cichu, dyskretnie
Zaplątałaś w ru­dej głowie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 listopada 2014, 00:27

echa

Wy­rywałem słowa z kon­tek­stu i rzu­całem ni­mi o ścianę. Roz­bi­jały się zu­pełnie jak płócien­ne la­taw­ce – po­der­wa­ne lis­to­pado­wym wiat­rem.. Raz uwol­nione, sta­wały się zra­zu cza­sem przeszłym, który imi­tując myśli zaklęte w słowa - po­wielał je i zmieniał, przeob­rażając w niczym więcej jak tyl­ko bez­wied­ne, mil­knące echa.. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 listopada 2014, 22:59

Cart

"Lecz nie zawsze ów sen mija i od złego snu do złego snu to ludzie mijają." Dżuma, Albert Camus

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cart

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 listopada 2015, 13:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Im mniej miłości czułem, [...]

27 listopada 2015, 22:54Cart do­dał no­wy tek­st Im mniej miłości czułem, [...]

3 marca 2015, 09:35Cart do­dał no­wy tek­st Istnienie? Nic więcej jak [...]

23 lutego 2015, 16:34Cart do­dał no­wy tek­st Przyszłość będzie bo­les­na każdym [...]

20 lutego 2015, 13:25Cart sko­men­to­wał tek­st .  

20 lutego 2015, 11:22Cart do­dał no­wy tek­st .  

13 stycznia 2015, 02:17Cart do­dał no­wy tek­st Kain za­bija Ab­la, Kain [...]

31 grudnia 2014, 14:57Cart do­dał no­wy tek­st Wychodząc na spa­cer zaw­sze [...]

29 grudnia 2014, 18:29Cart do­dał no­wy tek­st Przebijam skórę mie­dzianym ryl­cem [...]

25 listopada 2014, 20:06Cart do­dał no­wy tek­st Szukałem swoich sta­rych dróg [...]